ഫാക്ടറി മനസ്സിലാക്കുന്നു

പേഴ്സണൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലോചാർട്ട്

1- സ്റ്റാൾ ബിസിനസ്സിനുള്ള ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു

സ്റ്റാൾ ബിസിനസ്സിനുള്ള ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു

പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സ് - ഇംപോസിഷൻ പ്രിന്റിംഗ്

പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സ് - ഇംപോസിഷൻ പ്രിന്റിംഗ്

3 - ലാമിനേറ്റിംഗ് മെഷീൻ - ലാമിനേറ്റിംഗ്

ലാമിനേറ്റിംഗ് മെഷീൻ - ലാമിനേറ്റിംഗ്

4- ഹോട്ട് സ്റ്റാമ്പിംഗ് മെഷീൻ - ഹോട്ട് സ്റ്റാമ്പിംഗ് പ്രക്രിയ

ഹോട്ട് സ്റ്റാമ്പിംഗ് മെഷീൻ - ചൂടുള്ള സ്റ്റാമ്പിംഗ് പ്രക്രിയ

5- പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡൈ-കട്ടിംഗ് ഇൻഡന്റേഷൻ

പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡൈ-കട്ടിംഗ് ഇൻഡന്റേഷൻ

6- മാനുവൽ ഡൈ-കട്ടിംഗ് ഇൻഡന്റേഷൻ

മാനുവൽ ഡൈ-കട്ടിംഗ് ഇൻഡന്റേഷൻ

7 - വായിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക

വായിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു

8-പിവിസി ഗ്ലൂയിംഗ് മെഷീൻ

പിവിസി ഗ്ലൂയിംഗ് മെഷീൻ

9- വിൻഡോ പേസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ - പിവിസി വിൻഡോ ഒട്ടിക്കുന്നു

വിൻഡോ ഒട്ടിക്കൽ യന്ത്രം - പിവിസി വിൻഡോ ഒട്ടിക്കുന്നു

10- കാർട്ടൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ

കാർട്ടൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ

11- കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബോക്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ

കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബോക്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ

ഉപകരണ ഡയഗ്രം

പിവിസി ഗ്ലൂയിംഗ് ബോക്സിംഗ് മെഷീൻ

പിവിസി ഗ്ലൂയിംഗ് ബോക്സിംഗ് മെഷീൻ

ബോക്സിംഗ് യന്ത്രം

ബോക്സിംഗ് യന്ത്രം

മൾട്ടിഫങ്ഷണൽ ഗ്ലൂ ബോക്സ് മെഷീൻ

മൾട്ടിഫങ്ഷണൽ ഗ്ലൂ ബോക്സ് മെഷീൻ

ലാമിനേറ്റിംഗ് മെഷീൻ

ലാമിനേറ്റിംഗ് മെഷീൻ

ബിയർ മെഷീൻ

ബിയർ മെഷീൻ

ബിയർ യന്ത്രം2

ബിയർ യന്ത്രം 2

പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക് ബിയർ

പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക് ബിയർ

പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക് ബിയർ2

പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക് ബിയർ 2

ഹോട്ട് സ്റ്റാമ്പിംഗ് മെഷീൻ

ഹോട്ട് സ്റ്റാമ്പിംഗ് മെഷീൻ

ഹോട്ട് സ്റ്റാമ്പിംഗ് മെഷീൻ 2

ഹോട്ട് സ്റ്റാമ്പിംഗ് മെഷീൻ 2

വിൻഡോ ഫിക്സിംഗ് മെഷീൻ

വിൻഡോ ഫിക്സിംഗ് മെഷീൻ

മാതൃകാ വീട്

മാതൃകാ വീട്

ഗ്ലൂ ബോക്സിംഗ് മെഷീൻ

ഗ്ലൂ ബോക്സിംഗ് മെഷീൻ

ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർട്ടൂണിംഗ് മെഷീൻ

ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർട്ടൂണിംഗ് മെഷീൻ